What's new

Thử xem sao. Giải chi tiết

#1
Cho 1 số chuột cái thuần chủng, Kiểu hình đuôi cong, thân có sọc giao phối với chuột đực bình thường được F1 . Cho các chuột F1 giao phối với nhau thu được F2 . Trong số chuột thu được ở F2 có 203 chuột đuôi cong, thân có sọc, 53 chuột bình thường, 7 chuột đuôi thường, thân có sọc, 7 chuột đuôi cong, thân bình thường. Biết rằng các gen quy định đặc điểm thân và hình dạng đuôi nằm ở vùng không tương đồng của NST X, các tính trạng thân, đuôi bình thường là lặn, các tính trạng tương phản là trội và 1 số chuột đực mang cả 2 tính trạng lặn F2 đã bị chết. Số chuột đực ở F2 đã bị chết là:.........
 

MyLe_17

Member
Cho 1 số chuột cái thuần chủng, Kiểu hình đuôi cong, thân có sọc giao phối với chuột đực bình thường được F1 . Cho các chuột F1 giao phối với nhau thu được F2 . Trong số chuột thu được ở F2 có 203 chuột đuôi cong, thân có sọc, 53 chuột bình thường, 7 chuột đuôi thường, thân có sọc, 7 chuột đuôi cong, thân bình thường. Biết rằng các gen quy định đặc điểm thân và hình dạng đuôi nằm ở vùng không tương đồng của NST X, các tính trạng thân, đuôi bình thường là lặn, các tính trạng tương phản là trội và 1 số chuột đực mang cả 2 tính trạng lặn F2 đã bị chết. Số chuột đực ở F2 đã bị chết là:.........
Đáp số của em là 10 con.

C1: Tính theo con đường: %A-B- + %A-bb = 75% => tổng số cá thể theo lý thuyết là (203+7) / 75% = 280 => chết 10 con

C2: theo đề ta có:
P...........X(AB)X(AB) * X(ab)Y

..F1..........X(AB)X(ab) * X(AB)Y

..F2
.................... 1/2 X(AB) 1/2 Y

.....X(AB)...(a)....................a/2 cong, sọc

.....X(ab)...(a)....................a/2 bt

.....X(Ab)...(b)....................b/2 cong, bt

.....X(aB)...(b)....................b/2 bt, sọc

=> Đuôi cong, thân sọc : 1/2 + a/2
Bt : a/2
Bt, thân sọc = Đuôi cong, bt = b/2

Gọi số cá thể chết là m.
Ta có:

...Tỉ lệ cá thể Đuôi cong thân sọc là
..... 1/2+a/2 = 203/(270+m)
..... a=(136-m)/(270+m)

... Tỉ lệ cá thể Đuôi bt, thân sọc là:
..... b/2=7/(270+m)
..... b=14/(270+m)

=>a+b=(150-m)/(270+m)=0,5
=> m=10
 
bài này mình làm cách này:
vì KH thân sọc, đuôi cong chiếm tỉ lệ nhiều nhất
=> thân sọc, đuôi cong là trội
từ đó suy ra được giao tử hóan vị là X(Ab) và X(aB)
Mà ở F2 con S,bt [X(Ab)Y] và con C,bt [X(aB)Y] đều là con đực
=> X(AB)X(Ab) = X(AB)X(aB) = 7
=> X(AB)X(ab) = X(AB)X(AB) = X(AB)Y = (203 - 7*2)/3 = 63
=> số con bị chết = 63 - 53 = 10 con
 

MyLe_17

Member
Gen nằm trên X có đúng vơi quy luật %A-B- + %A-bb = 75% không?
Dạ? Vì khi em học là bát luận cơ sở tế bào như thế nào miễn liên kết là được dùng. Với cả em tính như thế cũng ra nên... Thầy chỉ em với được không ạ?
 
Dạ? Vì khi em học là bát luận cơ sở tế bào như thế nào miễn liên kết là được dùng. Với cả em tính như thế cũng ra nên... Thầy chỉ em với được không ạ?
Th chỉ chú ý là 2 cặp dị hợp trên NST thường (Cả liên kết hoán vị và PLDl) chưa thử với giới tính
 

MyLe_17

Member
Bài chứng minh chi tiết có trường hợp liên kết giới tính ạ:D Đấy là bạn em xem rồi bảo em còn nhìn bài cm em không muốn đọc lắm:D
 
Cho 1 số chuột cái thuần chủng, Kiểu hình đuôi cong, thân có sọc giao phối với chuột đực bình thường được F1 . Cho các chuột F1 giao phối với nhau thu được F2 . Trong số chuột thu được ở F2 có 203 chuột đuôi cong, thân có sọc, 53 chuột bình thường, 7 chuột đuôi thường, thân có sọc, 7 chuột đuôi cong, thân bình thường. Biết rằng các gen quy định đặc điểm thân và hình dạng đuôi nằm ở vùng không tương đồng của NST X, các tính trạng thân, đuôi bình thường là lặn, các tính trạng tương phản là trội và 1 số chuột đực mang cả 2 tính trạng lặn F2 đã bị chết. Số chuột đực ở F2 đã bị chết là:.........
như vậy là trên GT rồi mà thầy?
 

Facebook

Top