C
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Bởi vậy, từ bé t đã ghét rồi. Bé thì biết gì mà hẹp hòi?
    tôi k muốn tranh cãi với cậu về vấn đề này nữa. Vì chả đi đến đâu. Nói chung, tôi khá ghét ng ngoài đó. & đúng là thể hiện bằng thái độ khi đi qua 36 phố phường. Tôi làm 1 cái nghề mà khi giao tiếp fai nhẹ nhàng nhưng những con ng như cậu thì chac k thể
    tôi xin lỗi nhưng vì đó là sự thật.:???: ngay cả bố mẹ bạn tớ ng HN còn chịu k đc ng HN thì cậu fai biết, ng HN các cậu thế nào rồi!
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top