Search results

  1. Nhi Sa

    Cơ chế truyền đạt thông tin di truyền

    Thông tin di truyền trong ADN được truyền lại cho thế hệ sau qua cơ chế nào? A.Tự sao B. Phiên mã C.Giải mã D.Nửa gián đoạn Đáp án của câu này ghi B.phiên mã nhưng ban đầu mình chọn tự sao, nghĩ mãi không ra tại sao tự sao lại không đúng? Còn nếu là phiên mã...
Top