Search results

  1. L

    Xin cho hoi: the nao la "bootstrap value", cách sử dụng DNAdist

    Xin cho hoi: the nao la "bootstrap value", cách s Xin chào mọi người. Mình đang phải làm về phân loại phân loại phân tử. Có một thuật ngữ mình chưa biết rõ là Bootstrap value. Xin thỉnh giáo mọi người. Chỉ giúp mình nhe. Ngoài ra mình cũng muốn biết cách sử dụng DNAdist để tính khoảng cách...
Top