Search results

  1. L

    Hướng dẫn xây dựng cây phân loài từ trình tự 18S rDNA ở thực vật

    Hướng dẫn xây dựng cây phân loài từ trình tự Xin chao anh Loxon!!! Mình đã đọc qua bài viết của Anh về Phylogeny. Nói chân thành là RẤT RẤT HAY và BỔ ÍCH. Qua đây mình cũng xin đựơc hỏi mấy câu cơ bản đển hiểu hết những gì Loxon viết và thực tế mình đang quan tâm: 1. Tài liệu gốc dùng để...
  2. L

    Xin cho hoi: the nao la "bootstrap value", cách sử dụng DNAdist

    Xin cho hoi: the nao la "bootstrap value", cách s Xin chào mọi người. Mình đang phải làm về phân loại phân loại phân tử. Có một thuật ngữ mình chưa biết rõ là Bootstrap value. Xin thỉnh giáo mọi người. Chỉ giúp mình nhe. Ngoài ra mình cũng muốn biết cách sử dụng DNAdist để tính khoảng cách...
Top