Search results

  1. T

    Phương pháp xác định vòng phân giải protease bằng thuốc thử HgCl2

    Mình đang nuôi một số chủng bacillus để so sánh hoạt tính enzyme protease của chúng, mình tham khảo tài liệu thì thấy người ta có sử dụng phương pháp cấy chấm điểm trên đĩa thạch môi trường gelatin, sau 24h nhỏ thuốc thử HgCl2 vô đĩa sẽ xuất hiện vòng phân giải, mình đã làm thử và thấy ok lắm...
Top