Search results

  1. yuper

    Thí nghiệm về ADN

    Nuôi cấy E.coli trên môi trường có timin đánh dấu bằng tritium. Sau thời gian nuôi cấy khác nhau, đem li giải tế bào vi khuẩn đó bằng một phức hệ gồm enzim phân giải cùng 1 loại thuốc tẩy, ADN được giải phóng ra. Đem ADN đặt lên phiến kính mỏng. Phieens kính được để ở nơi khô và sau đó được phủ...
Top