Search results

  1. thuyan9i

    [Sinh 12] Tương tác gen - hoán vị gen- phân li độc lập

    Giúp mình với nhé. Bài 1: F1 lai với ? F2: 135 tròn trắng 46 dài trắng 44 dài đỏ 15 dài vàng Biện luận viết sơ đồ lai Bài 2: P: kép đỏ dài với đơn trắng dài F1: kép đỏ bầu f1 tự thụ thu dc 27 kép đỏ tròn 18 kép đỏ bầu 9 đơn trắng tròn 6 đơn trắng bầu 3 kép đỏ dài 1 đơn trắng dài Biện luận viết...
Top