Search results

  1. C

    Tương tác gen

    Bài 1: Ở ngô , giả thiết hạt phấn (n+1) ko có khả năng thụ tinh, noãn (n+1) vẫn thụ tinh bình thường . Gọi gen R quy định hạt đỏ , trội hoàn toàn so với gen r quy định hạt trắng. Lai: ♂RRr(2n+1) ♀RRr(2n+1), tỉ lệ kiểu hình ở F1 là: A:17đỏ: 1 trắng B:5đỏ : 1 trắng C:35đỏ: 1 trắng D:11đỏ : 1 trắng...
Top