Search results

 1. N

  Bài tập về thụ tinh

  Ở một loài động vật , cá thể đực thuộc giới dị giao tử (XY) cá thể cái thuộc giới đồng giao tử (XX). mộ số trứng đã thụ tinh chứa tất cả 5600 NST đơn , trong đó số NST giới tính chiếm 25% a) Tìm bộ NST lưỡng bội của loài b) Nếu trong số hợp tử nói trên , số NST giới tính Y chỉ bằng 2/3 số NST...
 2. N

  cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào

  Người ta nuôi một tế bào vi khuẩn E-coli trong môi trường chứa N14 ( lần 1) sau một thế hệ người ta chuyển sang môi trường nuôi cấy có chứa N15 ( lần thứ 2) để cho mỗi tế bào nhân đôi 2 lần sau đố lại chuyển sang môi trường nuôi cấy có chứa N14 ( lần 3) để chúng nhân đôi một lần nữa. a) Tính số...
 3. N

  Bài tập về mã di truyền

  Một gen cấu trúc phiên mã tạo ra một phân tử mARN có 1506 đơn phân đc sắp xếp thành các bộ ba mã sao như sau : AUG mở đầu ; UÂA kết thúc. các laoij bộ ba còn lại : UAU mã hóa tiroxin; UGG mã hóa tryptophan; GAA mã hóa axit glutamic; GXX mã hóa alanin. tỉ lệ các lọa axitamin phân chia theo thứ...
 4. N

  bài tập về ADN; ARN

  một phân tử ADN của virut có tổng số 9000 nu trong đó có 1350 nu loại A và 1350 số nu loại T, số nu loại G chiếm 30% tổng số nu. virut xâm nhập vào một tế bào chủ và tạo ra 8 virut mới ( mỗi virut chỉ có một phân tử ADN). a) Xác định vật chất di truyền của chủng virut nói trên b) Tính số nu mỗi...
 5. N

  Bài tập về ADN; ARN

  1) Một phân tử mARN có số nu loại U chiếm 30%. mạch 1 của gen đã tổng hợp ra ARN này có A = 15% ; G = 35% ; T = 30% số nu của mạch và X = 300 nu a) tìm số nu mỗi loại trên mỗi mạch đơn của gen. b) Gen phiên mã 3 lần, tính số nu tự do mỗi loại c) trong quá trình phiên mã đó có bao nhiêu...
 6. N

  Bài tập về ADN

  1) một phân tử ADN của vi khuẩn E-co-li chỉ chứa N(15) phóng xạ. nếu chuyển những vi khuẩn E-co-li sang môi trường chỉ có N(14) thì mỗi tế bào vi khuẩn sau 5 lần nhân đôi tạo ra bao nhiêu phân tử ADN hoàn toàn chứa N (14) N là nito 2) có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau tổng hợp...
Top