Search results

  1. X

    tham khao y kien cac ban ve kinh phi chi thi phan tu

    Mình đang có đề tài về chỉ thị phân tử, đang phân vân lựa chọn giữa RAPD và 16SRNA. Làm RAPD thì đơn giản hơn, chi phí cũng thấp hơn, nhưng mình muốn được tìm hiểu và biết sâu một chút. Vậy có ai biết rõ chi phí cho mình tham khảo với nhé, bao gồn chi phí mua mồi nhân PCR của 16SRNA đặc hiệu...
Top