Search results

 1. D

  Bài tập ADN tái bản

  Hai gen 1 và 2 có tỉ lệ các loại nucleotit và chiều dài như nhau khi nhân đôi cần được cung cấp 18000 nu tự do trong đó 2700 T.Chiều dài của ỗi gen trong đoạn từ (2550 A - 3060 A).Sử dụng các dữ kiện trên trả lời các câu 1 đến 2 : Câu 1 :Số chu kì của mỗi gen là : A.150 B.75 C.60 D.90 Câu 2...
 2. D

  Bài tập về ADN nhân đôi

  Sao lại có 1200 < N < 3000
 3. D

  Bài tập về ADN nhân đôi

  Giúp mình mấy bài này với! Hai gen 1 và 2 có tỉ lệ các loại nucleotit và chiều dài như nhau khi nhân đôi cần được cung cấp 18000 nu tự do trong đó 2700 T.Chiều dài của ỗi gen trong đoạn từ (2550 A - 3060 A).Sử dụng các dữ kiện trên trả lời các câu 1 đến 2 : Câu 1 :Số chu kì của mỗi gen là ...
 4. D

  Bài tập về gen

  Một đọan ADN nhân đôi trong môi trường chứa toàn bộ các nucleotit tự do được đánh dấu bằng đồng vị phóng xạ.Cuối quá trình đã tạo ra số gen con gồm 6 mạch có đánh dấu và 2 mạch thì không.Mạch thứ nhất chứa các nucleotit không đánh dấu chứa 600T và 150X,mạch thứ hai chứa các nucleoti không đánh...
 5. D

  Bài tập về ADN nhân đôi

  Sau quá trình nhân đôi,gen đã được môi tường cung cấp 73160 tự do trong đò có 10974 xitôzin.Dùng dữ kiện trên trả lời các câu hỏi từ 1 đến 2. 1.Số lần nhân đôi của gen là: A.5 B.4 C.3 D.2 2.Tỉ lệ % từng loại nucleôtit của gen là : A. A=T=30% ,G=X=20% B. A=T=20% ,G=X=30% C. A=T=15% ,G=X=35% D...
Top