Search results

  1. D

    Trí nhớ của con người

    tại sao khi nào con người mất trí thì quên hết người thân ban bè,, kể cả những việc xảy ra với mình.Nhưng ko quên những viết
  2. D

    Trí nhớ !!!

    tại sao người mất trí có thể quên người thân,những việc xảy ra với mình.Mà lại ko quên chữ viết.....
Top