Search results

  1. V

    Folding@Home

    ... Folding@Home là gì ? Folding@Home là 1 dự án sử dụng công nghệ tin học để nghiên cứu ?sự xoắn lại và hình thành các dạng protein, qua đó cũng tìm ra các trường hợp xoắn lại không chính xác của chúng và ?các bệnh có liên quan. Chúng tôi sử dụng những kỹ thuật tin học hiện đại và mạng máy tính...
  2. V

    GeneJET™ PCR Cloning Kit

    Không biết có bác nào dùng kit này chưa nhỉ, chẳng biết hiệu quả thực hư ra sao ... The GeneJET™ PCR Cloning Kit is an advanced positive selection system for the highest efficiency cloning of PCR products generated with any DNA polymerase. The kit offers cloning efficiencies of up to 100%...
Top