Search results

  1. M

    Casio DT quần thể

    :hum:Tần số alen qui định nhóm máu Duffy ở người Caucasia là 0,492. Tần số alen này ở quần thể California da đen là 0,094. Alen này không tìm thấy ở những người Phi da đen. Tính tỷ lệ alen này ở những người Mỹ da đen có nguồn gốc từ những người Caucasia. Bài này áp dụng công thức di cư của tần...
Top