Search results

  1. Minh2k3 OK

    mọi người cho em hỏi là đoạn mạch mà có okazaki í thì nó làm nhiệm vụ gì mà trong bài tập em chả...

    mọi người cho em hỏi là đoạn mạch mà có okazaki í thì nó làm nhiệm vụ gì mà trong bài tập em chả hay thấy nó có vậy,chả lẽ đoạn í bị bỏ đi sao??????
Top