Search results

  1. T

    Trắc nghiệm Mô học

    CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔ HỌC MỞ ĐẦU MỤC TIÊU: 1. Nêu được định nghĩa tế bào, mô, cơ quan 2. Phân biệt các mức cấu tạo đại thể, vi thể, siêu vi thể và các giới hạn phân giải của các mức đó. 3. Kể tên 5 loại mô chính của cơ thể sống. 4. Giải thích 5 luận điểm trong học thuyết về các mô. 5. Mô tả...
Top