What's new

Bài tập về nguyên phân, giảm phân

royalcaoquy

New member
#1
Ở một loài, một tb link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 dục 2n thức hiện sự nguyên phân liên tiếp một số lần, đòi hỏi môi trường nôi bào cung cấp nguyên liệu để hình thành nên 4826 NST đơn mới. Các tb con link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 ra từ lần nguyên phân cuối cùng đều giảm nhiễm bình thường cho 256 tinh trùng chứa nhiễm sắc thể giới tính Y.
1) bộ NST lưỡng bội của loài. Số lần nguyên phân liên tiếp của tb link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 dục 2n đầu tiên. Để tạo ra các tb con 2n đã có bao nhiêu thoi dây tơ vô sắc được hình thành trong các lần nguyên phân ấy.
2) Nếu có 3 tinh trùng được thụ tinh với 3 trức khác nhau tạo ra các hợp tử thì có bao nhiều cromatit trong các tb link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 dục cái link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 ra các trứng đó, vào lúc mà các tb bắt đầu thức hiện sự phân bào giảm nhiễm? Các hợp tử vừa được hình thành có bao nhiêu NST đơn.
3) Giả thiết rằng sự giảm phân xảy ra trong các tb link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 dục của cá thể cái, một cặp NST tương đều đều gòm hai NST cấu trúc khác nhau, sự trao đôi đoạn chỉ xảy ra ở một cặp NST thường, sự đội biến thể dị bội ở làn giảm phân I xảy ra ở cặp NST giới tính. Khả năng cá thể đó có thể cho bao nhiêu loại trứng!!!!:cuta:
 

kt1996

Member
Ở một loài, một tb link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 dục 2n thức hiện sự nguyên phân liên tiếp một số lần, đòi hỏi môi trường nôi bào cung cấp nguyên liệu để hình thành nên 4826 NST đơn mới. Các tb con link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 ra từ lần nguyên phân cuối cùng đều giảm nhiễm bình thường cho 256 tinh trùng chứa nhiễm sắc thể giới tính Y.
1) bộ NST lưỡng bội của loài. Số lần nguyên phân liên tiếp của tb link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 dục 2n đầu tiên. Để tạo ra các tb con 2n đã có bao nhiêu thoi dây tơ vô sắc được hình thành trong các lần nguyên phân ấy.
2) Nếu có 3 tinh trùng được thụ tinh với 3 trức khác nhau tạo ra các hợp tử thì có bao nhiều cromatit trong các tb link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 dục cái link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 ra các trứng đó, vào lúc mà các tb bắt đầu thức hiện sự phân bào giảm nhiễm? Các hợp tử vừa được hình thành có bao nhiêu NST đơn.
3) Giả thiết rằng sự giảm phân xảy ra trong các tb link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 dục của cá thể cái, một cặp NST tương đều đều gòm hai NST cấu trúc khác nhau, sự trao đôi đoạn chỉ xảy ra ở một cặp NST thường, sự đội biến thể dị bội ở làn giảm phân I xảy ra ở cặp NST giới tính. Khả năng cá thể đó có thể cho bao nhiêu loại trứng!!!!:cuta:
1/Sô tinh trùng X = Số tinh trùng Y
=> Tổng số tt = 526
=>Số tế bào tham gia GP tạo tt là: 526/4 = 128
Ta có: 2^7 = 128
=>Sô lần NP của tế bào ban đầu là:7
Bộ NST lưỡng bội: 2n = 4826/(2^7 - 1) = 38
Số thoi tơ vô sắc hình thành: 2^7 - 1 = 127
2/ Số cromatit trong các tế bào...là: 38x2x3 = 228
Số NST đơn trong các hợp tử: 38 x 3 =114
Cái này mình không chắc là trong mỗi hợp tử hay cả 3 hợp tử nữa

3/ Câu này mình cũng không chắc nhưng mình ra đáp án là: 2^20 :mrgreen:
 

royalcaoquy

New member
1/Sô tinh trùng X = Số tinh trùng Y
=> Tổng số tt = 526
=>Số tế bào tham gia GP tạo tt là: 526/4 = 128
Ta có: 2^7 = 128
=>Sô lần NP của tế bào ban đầu là:7
Bộ NST lưỡng bội: 2n = 4826/(2^7 - 1) = 38
Số thoi tơ vô sắc hình thành: 2^7 - 1 = 127
2/ Số cromatit trong các tế bào...là: 38x2x3 = 228
Số NST đơn trong các hợp tử: 38 x 3 =114
Cái này mình không chắc là trong mỗi hợp tử hay cả 3 hợp tử nữa

3/ Câu này mình cũng không chắc nhưng mình ra đáp án là: 2^20 :mrgreen:
thanks bạn nha :chuan:
 
Đố bạn kt1996 chứ: Một tế bào link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 tinh có kiểu gen Aa Bd//bD XaY. Giảm phân cho mấy loại giao tử?
 

kt1996

Member
Đố bạn kt1996 chứ: Một tế bào link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 tinh có kiểu gen Aa Bd//bD XaY. Giảm phân cho mấy loại giao tử?
Theo mình nghĩ là từ 1 tế bào trên GP tạo giao tử sẽ có hai TH:
+TH1: tạo 2 loại giao tử
+TH2: tạo 4 loại giao tử
 

Facebook

Top