What's new

Account & Pass toàn tập, dùng để download ebook, articles.

Cám ơn những lời chỉ bảo của Bác Dũng .
Thực sự em cũng không quan tâm lắm đến fulltext, nhưng truy cập vào trong những trang web lớn là mong ước  :mrgreen: từ lâu.
 Bác Dũng và các anh em khác  có kinh nghiệm thì chia sẻ cho moi người cùng biết

( Sau 1 hồi lướt lung tung tôi thấy có mấy acuont có thể vào xem cho vui  :

1 Acount bác Dũng cung cấp :
Ejbsco
http://ejournals.ebsco.com/login.asp
Customer Code: us
Use Id: usuario
Password: revistas
Thêm 1 số id và pw của ebico
RAU.UY Usser: LIBRARY, Psswd: TEAM
utalca Usser: utalca Password: library

2 http://proquest.umi.com/pqdweb
User ID: 07B86QPQ22 Password: Welcome
proquest dùng cũng được  :wink:

3 http://nih-library.nih.gov/patroninfo
Jose I Lopez/0010103413
Nếu vào trang này mà nó đòi ovid thì
ID: eu9998 Password: train67
ID: umm9930 Password:nuggets)
 
hic, em tìm đỏ mắt chả thấy cái sciencedirect đâu hết, ngồi lục cả ngày thấy mỗi mấy cái này.

1. http://proquest.umi.com/pqdweb
Account Name: 4jkwssxrft
password: welcome

2. http://www.blackwell-synergy.com
ID: kebangsaan
PW: library .

Đã kiểm tra nhưng chưa kịp ngồi đào bới sâu thêm 2 trang này.
----------------------------------------

Nhặt được cái này nhưng chưa kịp kiểm tra, ai cần cái nào thì kiểm tra hộ em với nhé.
1. Blackwell:
http://www.blackwell-synergy.com
User ID: fylibrary
Password: fylibrary
2. Ingenta:
UserName: ButlerCC
Password: library
3. OVID:
ID: auc555
PASSWORD: sails070
间接入口一个:
http://www.inist.fr/jao/
username: SDUUMR7621
password: 1267RMUUDS
4. EBSC
http://search.epnet.com/
username – meridian password – library
user=s1221850   password=password
User ID: woodlandshs Password: woodlandshs
EBSCO 医学 [mm]
EBSCO User ID: S8694191 Password: Password
username: swmslib password: braves
ID = s6794633   Password = password
5. SPRINGER:
http://springerlink.com
http://springer.lib.tsinghua.edu.cn/app/home/main.asp?wasp=d62yfa1m392xunaa2yb0
Username: bwc587xz
Password: tap478dn
Username: nfm238zr
Password: qpt233rm
Username: bqz729ra
Password: kvc278zs
6. The Lancet:
用户名: MEDIZI242S 密码: online
用户名: ssmulib 密码: lib776484
用户名: cfarlib ?密码: cfar23
7. Infotrac:
http://infotrac.galegroup.com/itweb/new71776
Password: new_log
8. Annals:
http://www.annals.org/
username/password: libmedpsu / 212905
9. AccessScience:
http://www.accessscience.com
账号: woodlands
密码: library
账号: sheridan
密码: wednesday
10. American Journal of Preventive Medicine:
username: digital2004
password: publichealth
11. Animal Science:
Username: 10215070
Password: 979
12. BioOne Journals:
http://reports.co.allenpress.com/inst/biooneonline/CHUNG014
username: ccit
password: ccit01
13. BiblioLine:
http://biblioline.nisc.com/scripts/login.dll?noip
User ID: yorkcollege 
Password: library
14. Blood:
http://www.bloodjournal.org/
Uid=khazriy, Password=riyadh
15. Cambridge科学杂志:
http://journals.cambridge.org/public/door
username: bulgaria
password: cupeifl
剑桥杂志密码
username:http://www.journals.cup.org
username: vstupjn
password: kniznica
16. CSA(剑桥科学文摘):
http://csa.tsinghua.edu.cn/htbin/dbrng.cgi?username=wnc&access=wnc01&lang=cn
username:Shangfish
password:Shangfish7
17. Cell杂志:
http://www.cell.com/
username: cellpresstrial
password: cell2003
18. Cell系列,stroke的好用密码:
Cell:
Username: shinge
Password: LIBRARY
stroke:
Username: shinge
Password: LIBRARY
19. Endocrinology & Metabolism: an Internet Resource Guide
http://www.emedguides.com/topics.jsp?guide_id=10
Access code: 8029
20. EJS: 
http://ejournals.ebsco.com/login.asp
CUSTOMER CODE: UNICAMP
USER ID: ADMIN
PASSWORD: CANDID
Customer Code: us
Use Id: usuario
Password: revistas
(权限很大)
21. IEEE:
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/DynWel.jsp
UNIVWOLL100/AUST2500
22. IOP: 
http://www.iop.org/EJ/
Site ID: umn
Site Password: physics
23. Journal of Biological Chemistry (JBC):
http://www.jbc.org/
Username: 104517T
Password: 104517T
Username: junfali
Password: tiger62
24. Lexis:
LexisNexis Academic
http://www.lexisnexis.com/universe
ID: INTAU1
PASSWORD: NH99MPX
http://www.lexis.com
ID: 1JINA
Password: JINANU
25. Medscape:
http://www.medscape.com/
username: wt674
password: wt674
26. Mdconsult:
http://www.mdconsult.com/
UserName: SPEC-135 
Password: thrown
27. MD无IP限制入口一个:
http://home.mdconsult.com/start_session?autologin=true&user=umass75203&password=30257
28. Nature:
http://www.nature.com/
Id: whdxl
Password: 87684904 ?
username: kyushumln
password: fulltext
username: evolution1
password: primate
username: onc
password: nature
http://www.nature.com/ng
User: olam
Password: fmex
(Expires 31 Aug 2005)
Nature期刊组MM(13本杂志):
Nature biotechnology    oulslb  tfh141b
Nature cell biology     oulslcb  tfh141cb
Nature genetics      oulslge  tfh141ge
Nature immunology     oulslim  tfh141im
Nature medicine     oulslme  tfh141me
Nature neuroscience    oulsln  tfh141n
Nature structural biology    oulslsmb  tfh141smb
Nature reviews cancer    oulslrc  tfh141rc
Nature reviews genetics    oulslrg  tfh141rg
Nature reviews immunology   oulslri  tfh141ri
Nature reviews molecular cell biology oulslrmcb tfh141rmcb
Nature reviews microbiology   oulslrm  tfh141rm
Nature reviews neurosciences   oulslrn tfh141rn
29. Netlibaray:
http://www.netlibrary.com/Gateway.aspx
netlibrary高级密码一个(原创,56974 eBooks)
username:hongjunfan
password:public
权限不错的注册netlibrary账号
账号:hjczfree 密码:hongjun
byebye1980/525380
user:hjcz.net password:hongjun
密码: yalujianga 账号:yalujiang
密码: yalujiangb 账号:yalujiang
密码: yalujiangc 账号:yalujiang
30. The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE(free full text):
http://content.nejm.org/search.dtl
user name: cucua
password: cua
31. New England J. Medicine:
http://www.nejm.com
username: gmmartin
password: loSalt

32. Oxford University Press Journals:
http://www3.oup.co.uk/jnls/online/
username: russian2
password: russian2003
username: libustc
password: libustc
Username: rensselaer
Password: saline40
33. RSC:
User name: cu-0007620.
Password: rsc1547
CHEST Biomed
34. Science:
AAAS#: 10209565 gmmartin2
ageing
www.science.com
Science News 
http://www.sciencenews.org
User ID: olean
Password: library
35. SilverPlatter:
Username: c154133
Password: atdnjafc
36. SIRS: 
http://sks.sirs.com/
Customer: IL1394H 
Password: 60451
home use customer: ID0055H
password: 83761
school use customer: ID0055
password: 83642
37. Swese:
https://www.swese.com/public/login.do
User ID: mahidol.ac.th Password: aljcdemo
User ID: ntust.edu.tw Password: aljcdemo
User ID: uninet Password: aljcdemo
User ID: ntou.edu.tw Password: aljcdemo
User ID: kbu.ac.th Password:aljcdemo
User ID: ntnu.edu.tw. Password: aljcdemo
38. Taylorandfrancis:
http://taylorandfrancis.metapress.com
username: cuhkuls.chongchong
password: public
Metapress, springer, taylorandfrancis:
username: ucb.classiclib
password: sempoa
39. Wilson:
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/login.jhtml;jsessionid=Z0BG5GDWXKRE3QA3DIKSFFWADUNBIIV0
User ID: azusa
Password: azusa
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml
ID : awa51
PW : peko222406
user: axk10 
password: unth226361
40. Ezproxy:
http://libproxy.umdnj.edu/login
smith:2691
http://ezproxy.chs.okstate.edu/menu
smith:6862
http://library.massey.ac.nz/findit/databases/databasesaz.htm
demo
http://chekov.evms.edu:2048/login?
demo
http://mcc-b114.monroecc.edu:2048/login
demo
http://hoover2.mcdaniel.edu:2048/login
demo
http://dbproxy.ilibrary.co.nz:2048/login
demo
http://library.rvc.cc.il.us:2048/login?url=
demo
http://ezproxy.plsinfo.org:2048/login?url=
demo
http://webboard.nwc.cc.wy.us:2048/login
http://prox2.harper.cc.il.us:2048/login?url=
41. National University of Ireland, Maymooth(爱尔兰国立梅努斯大学)ISI数据库试用:
http://www.may.ie/library/databases/database_trials.shtml
ID: Heanet
Password: wok


JOURNAL OF RHEUMATOLOGY (uname=5107, password=greepnab)
http://www.hon.ch/HONmedia/(图)
http://www.brisbio.ac.uk/(图)
http://www3.interscience.wiley.com/bookfinder.html(美国图书馆)
uplimb/wiley PASSORD/ID:sungkyunmed
免费外文原文:Free Medical Journals
免费的英文全文索取:High Wire Press http://highwire.stanford.edu/
google:http://www.google.com
医学电子期刊全文数据库(ProQuest Medical
Library):该数据库收录有220种全文期刊,文献全文以PDF格式或文本加图像格式存储。收录范围包括所有保健专业的期刊,有护理学、儿科学、神经学、药理学、心脏病学、物理治疗及其它方面。
1. http://global.umi.com/pqdweb(专线检索)
2. http://www.umi.com/pqdweb
用户名和密码 Account name=Q79mxw69ck Password = welcome
登录:http://link.springer.de/然后点击log in to link 然后在username
处输入xwe327zz在password处输入dds576wd 你就可以得到施布林格出版社出版的400多种杂志的全文了。
丁香园医学主页: http://www.jiansuo.net/
?EBSCO公司是世界上最大的提供期刊专业公司之一,Academic Search Elite(学术期刊全文数据库) 检索时的免费帐号如下:User
ID:China Password:zjii
检索站点
http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/
大名鼎鼎的Hardin,是Iowa大学图书馆版的,真正的免费资源并不多,但是其信息量是够大的,纵览医学全景。注意页面中的“free
journal”,其中的免费医学杂志信息和“Search titles with PubMed links to full-text articles
”的策略,非常非常精彩!
http://www.freebooks4doctors.com/ 提供free医学书籍的站点
http://www.FreeMedicalJournals.com 提供free 医学杂志的站点
http://highwire.stanford.edu ?Highwire
世界上第二大免费数据库(最大的免费数据库没有生物学、农业方面的文献),该网站提供部分文献的免费检索,和所用文献的超级链接,免费文献在左边标有FREE.
http://www.blackwell-synergy.com/ Blackwell-syn 该数据库包括影响较高的期刊
http://www.tcd.ie/Library/People/Mark.Walsh/JournalA.html
http://www.bmn.com ?BiomedNet 即BMN世界上著名医学、生命科学数据库。
http://www.catchword.com/ Carctword 一个综合性数据库
http://search.epnet.com ?EBSCO 是一个大型综合数据库,其中的学术研究精粹数据库(Academic Search
Elit)包括生物科学、医药学等领域的1,700余种全文期刊,该数据库每天更新。Academic Search Premier 包括3,400余种科技期刊。
http://www.cnpeak.com.cn/oclcpsp/oclclogin.jsp ECO 即OCLC或First
Search也是一个综合性较强的数据库,大部分文章都有全文。
http://www.idealibrary.com Idealibrary 世界著名全文数据库,与Elsvier
等出版社有合作,今年年底将于SCIENCEDIRECT合并
http://www.ingenta.com ? Ingenta/Uncover
Ingenta.com是Ingenta公司的一个主要产品,140个出版商在Ingenta.com上提供了他们的文章全文。
http://www.kluweronline.com 荷兰Kluwer Academic Publisher是具有国际性声誉的学术出版商,Kluwer
Online是Kluwer出版的750余种期刊的网络版。
Sciencedirect http://www.sciencedirect.com ? ?Sciencedirect 是由荷兰Elsevier
Science建立的全文检索数据库,包括原来的Idealibrary在内的期刊总计1500多种。
OVID Kluwer http://www.cdrompro.com.br/kluwer 北京大学镜像站点
http://kluwer.calis.edu.cn/
OVID http://gateway.ovid.com 综合性数据库有medline等
Lexis-nexis http://www.lexisnexis.com/universe ?
Nature Press http://www.nature.com
Oxford Reference http://www.oxfordreference
Oxford Press http://www.oup.co 牛津大学出版社出版的150多种期刊
Springer 德国站 http://link.springer.de/ 德国著名出版社Springer提供的数据库,包括该出版社出版的430余种期刊的全文。
UMI http://global.umi.com/pqdweb 商业数据库
http://www.mic.ki.se/Medimages.html#endocrinol 医学图谱/图像链接
值得去的免费医学站点之总结
http://jeffline.tju.edu/aisr/newsletters/ 页面右侧的FORUM列表是必看的NEWSLETTER,其中的信息非常有价值。
http://www.amedeo.com/
http://www.biomedcentral.com/
http://www.biovisa.net/journal/journal_list.php3?c=16 目前在国外人气很旺
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezb/fl.phtml?bibid=UBR&colors=1[$lang=en[$not;]]ation=ALL
也是免费的经典之站
http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/ej.html 医学免费资源老站,其中的Pubmed教程最有价值,是生手到高手的必看
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl#genome 不用多讲
http://www.med.monash.edu.au/ 还不错
http://nnlm.gov/libinfo/ejournals/ 也不错
http://www.gt.kth.se/publishing/news.html
http://www.pubmedcentral.nih.gov/ Pubmed的当然不错了
几个类似丁香园的国外站点
http://www.pubmed.nl/ 丹麦的,一个月前还是我所见的最好的外文丁香园,也提供密码,也提供论坛,最近这两项业务都停止了,但其内容非常的丰富
http://www.biovisa.net免费注册,强烈建议注册后进入论坛,其提供的论坛链接非常有价值!
我所知道的影像网站
http://www.chestx-ray.com/ 可能是最令人激动的肺部影像资料网站
http://www.ctisus.com/ 另一个超级英文影像网站
http://www.rsna.org/education/rg_cme.html adiology杂志的继续教育栏目
http://www.vh.org/Providers/TeachingFiles/NormalRadAnatomy/Text/RadM1title.html
如果对影像解剖不熟悉,参照的网站(telepro允许)
A GOOD NETSITE
http://lib.ghil.com/ej/c.htm
站内有很多杂志,凡是杂志倩影旁边有绿色笔记本样标记,就代表“fulltext”,将鼠标放在该杂志上,就会显示出杂志的用户名与密码!试一试吧!
http://www.tcd.ie/Library/People/Mark.Walsh/JournalA.html
http://210.119.137.155/journal/journal_main_06.html
http://www.galaxyofhealth.com/journals.html
http://www.hamdenlibrary.org/reference.html
http://www.bcrp.pcarp.usp.br/recursos_onlineB-D.htm
www.unicaen.fr/unicaen/service/scd/periodiques-integral.htm
http://www.acta.nl/page_nl.asp?pid=26
www.lib.nctu.edu.tw/n_service/joulist.htm
http://goserv.iis.sinica.edu.tw/LIB/USERS/sevena.html
http://matweb.hcuge.ch/medical_journals/free_medical_journals.htm
http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/ej.html
http://www.freemedicaljournals.com/
http://www.freebooks4doctors.com/
http://www.merck.com/pubs/mmanual/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.health.library.mcgill.ca/ejournal/fulltxt.htm
主题
http://www.lib.tongji.edu.cn/同济大学图书馆
http://202.120.76.225/复旦大学医学图书馆(原上医大图书馆)
http://library.ouqd.edu.cn/青岛海洋大学图书馆是一个宝库
http://www-sci.lib.uci.edu/HSG/HSGuide.html ,这大概是最全与最权威的,每一个条目下都可能是宝藏!
http://kib.ki.se/tools/base/elec_books/index_en.html 在线医学电子书包括胃肠病、急剖、组胚等。
http://www.clas.ac.cn/clas/new/indexnew.htm中国科学院成都情报中心
http://www.gzsums.edu.cn/htm/swyx.htm网上生物医学资源——激动人心!
http://www.chinalipid.com/free/medaddress.htm医学文献搜索引擎
http://www.xymu.net/lib/zz 网上生物医学资源导航
http://www.cbu.edu/~aross/histol.htm 组织学终极介绍......
两个另类文献检索方法
http://www.findarticles.com/PI/index.jhtml ,该网页能够检索全文,应用的效果应该是不错的。
http://ejournal.coalliance.org/,多刷新几次,只要知道期刊的主题词,利用它能够查到所需期刊的网址。
http://www.pdr.net/ 鼎鼎大名的PDR,PDR.net (username: erfnp / password: practitioner)
http://www.medintel.net/in/index2.htm 稍等片刻后就有分类目录出来,你可以在屏幕左上角的大类目下细查,都是各专业的联接,有意思。
http://www.pipeline.com/~djoyce/medical/home.html 全科医生的网上链接
http://www.medintel.net/in/ws_genet.htm 基因研究站点大全(ENG)
http://medslides.com/,最棒的免费医学幻灯片网站(英文)按“enter”进入,是最新的幻灯片目录,或者在同一页面的上方,按“archive”进入到专业目录下。
http://www.cbu.edu/~aross/histol.htm 组织学站点终极版,强烈推荐!!!
http://www9.biostr.washington.edu/da.html 为华盛顿大学交互式数字人体计划,也是是最著名的网上交互医学教学素材。
http://medartist.com/health.html 医学链接
http://cmbi.bjmu.edu.cn/ CMBI 中国医学生物信息
对当前生物医学检索现状认识之必看
http://bmj.com/cgi/content/full/323/7321/1120
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://pubmedcentral.nih.gov/
http://www.biomedcentral.com/
http://www.publiclibraryofscience.org/
http://jeffline.tju.edu/Education/forum/01/11/articles/peer.html
以上几篇文献都是对当前biomedical文献检索现状的国际认识,值得阅读与了解。
关于生命科学的出版物
1、 美国科学杂志中文版 http://www.china.sciencemag.org
2、 遗传 http://www.ycjournal.com ?
3、 Cell http://www.cell.com/
4、 Crop Science http://crop.scijournals.org/ ?
5、 Developmental Biology http://www.ijdb.ehu.es ?
6、 EMBO http://emboj.oupjournals.org/ ?
7、 Genes and Development http://www.genesdev.org ?
8、 JBC 著名生化 http://www.jbc.org ?
10、 Journal of Molecular Biology
http://journals.bmn.com/journals/list/latest?jcode=jmb ?
11、 Nature http://www.nature.com ?
12、 Nucleic Acids Research http://nar.oupjournals.org/ ?
13、 Plant Cell http://www.plantcell ?
14、 Plant Physiology http://www.plantphysiol.org ?
15、 Science Magazine http://www.sciencemag.org/
检索方法
用google检索密码非常的容易,设定检索关键词非常重要,我的经验有以下几点,与大家交流:
1 任何想查的+password(注意
+号不打),(username有很多词能够替代,比如useraccount,userID,userlogin等等)。找期刊或数据库密码,用“期刊名(数据库)+password”就可以了。要重视在检索密码时的某些PDF格式文件,常常有惊人的发现。日本和韩国图书馆多用“userid
password”或“USERID PWD”,这一点要注意。
目前经过验证,最简单有效的密码检索式应该是:"medicine journal password OR pw OR pwd "american heart
journal" -telnet -forget -forgot -required" 说明:以上检索在GOOGLE中进行。
"password OR pw OR pwd"
在于password是password的衍生(当然还有一两个,这里保密),绝大多数不会超过这三个词,不像username 有user name\user
login\userlogin\accunt\nickname\userid\user ID...等等衍生.不利于精检.
2
在查到初步结果后,用google的高级检索,具体设定每页的检索结果,然后用IE页面上的编辑→查找→“PASSWORD”,可以大大提高检索效率。主题词设定:这里还是强调不要仅仅用刊物名+password查,会漏掉很多宝贝。以前已经讲过要用“medicine
journal password”,“medicine databases password”,“health journal/databases
password”,“medical e-journal password”,“medicine e-resourse password”或者直接用“Ovid
journal password ”“proquest password”“ebsco
password”等等来查。还用找到的密码反查,也有很好的效果。杂志名一定要用双引号!
3 ovid和webspire的检索技巧 各种数据库名如EBSCO, OVID, SPRINGER, Science Direct (Elsevier),
Blackwell Synergy, Ingenta, IDEAL,
HighWire等 在GOOGLE用“新闻群组”查密码 我曾用过的密码检索词:medicine journal ID pw,chemWEB.COM
PASSWORD,Virtuelle Bibliothek PASSWORD,“Online Full Text Resources
password”,“health sciences library password ”,“OvidLWW password”,“medizin
bibliothek password”,“medizin Volltext password”,“medizin literatur
password”,“health ejournals password ”,“medizin elektronik password”,Medizin
Bibliothek Datenbank Benutzername Kennwort,medicina BIBLIOTECA password,médecine
PéRIODIQUES éLECTRONIQUES password,health ejournals password,American Journal of
Medicine OnLine FULL TEXT Journals username password,medicine journal fulltext
username,大家如果有兴趣可自设关键词,在GOOGLE上检索,慢慢的就明白原来如此简单。
4 其他:要善于利用site:****命令。如KR,TW,MY等,要想在USA,UK,FR找密码,真是太费劲了。 site:edu password
journal 这是查米国的site:co.uk password journal这是查日落帝国的site:edu.au password journal
查袋鼠国的,等等!PASSWORD出现也会出现在一些TXT.HML文件中。请在google搜索栏中键入:site:ru springer password 
要善于利用E-MAIL和FAX,在OVID、OCLC的数据库检索时,一定不要忽视文章后面的E-MAIL或FAX。
 
 http://news.bbc.co.uk/hi/chinese/news/default1.stm BBC中文网站
 http://www.voanews.com/chinese/ VOA中文网站
 http://www.rfa.org/ ***电台
 http://www.rcinet.ca/ 加拿大广播电台中文网站
 http://www.rfi.fr/fichiers/Langues/rfi_chinois_main.asp 法国国际广播电台中文网站
 http://www.dw-world.de/chinese 德国之声中文网站
 http://abc.net.au/ra/mand/default.htm 澳洲广播电台中文网站
 http://chinese.wsj.com/gb/index.asp 美国华尔街日报中文网站
 http://china.kyodo.co.jp/ 共同网
 
 
 
Mấy cái mà chú bảo chưa test anh test gần hết rồi !
Post lên nhiều ( toàn cái hiệu lực cả ) nhưng bác Dũng bảo không phù hợp nên anh xóa gần hết ( khoảng 20 cái )
Anh em trọng tâm vào mấy cái acount ngon nhất ?:? cho nó đỡ loãng !
Còn phương pháp tìm thì xin đọc bài trước !
?:mrgreen: ?Bằng mọi giá phải có thằng scienced..

@ to Minh: Em tìm test được thằng Syn... là quá tuyệt vời, em xóa bớt mấy cái chưa test đi nhé, cho mọi người đọc đỡ loãng ?:p . Tìm bằng được mấy thằng còn lại nhé ?:p
 
Thực ra trong số account mà các bạn tìm ra, rất nhiều cái vào được sciencedirect, sẽ có cái lưa thưa vài ba chục tạp chí, có cái hàng trăm, có cái hàng ngàn, chưa check tới nơi thôi.
http://0-www.sciencedirect.com.innopac.up.ac.za/
Anderson/23358051
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.fau.edu/
21976000002135
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.library.drexel.edu/
Hacker/10219628
À này, ở đây ai là admin nhỉ?
Đề nghị chuyển topic này vào trong khu vực cần login, nếu không search engine chấm điểm trang này, thì chỉ trong 1 thời gian ngắn là các account đều chết, các admin ở mấy nhà xuất bản thế nào cũng gửi mail tới hăm he á!!! :lol:
 
Bác yên tâm ! anh em mình đều đủ danh tính mà ! Nếu được sờ đến thì cũng chuối lắm !
hì ! hình như nó cũng bị clock từ ngoài rùi mà !
 
Cậu Bảo nói đúng đấy. Nên để mấy cái account này vào tài nguyên của link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365hocvietnam và đòi hỏi login mới vào được. Không nên để cho searching engine nó index kẻo không công lao kiếm mấy cái account này thành công cốc (ngồi download tất cả cái bài báo về trong ổ cứng là biện pháp cần tránh nhất). Có những account này chắc chuyện nhờ tìm bài báo cũng sẽ được cải thiện. Admin đâu nhỉ :) hành động nhanh chứ.
To Phúc: clock cái topic này hơn 1/2 chắc là của tôi đấy :). Nhưng mấy cái account này cũng rât quái. Khi được khi không đấy.
 
http://www.google.com.vn/search?hl=en&num=100&q="ezproxy.tcu.edu/menu"

http://proxy.library.eiu.edu:2048/login
22211045333637

http://ezproxy.tcu.edu/menu
101011799
101012888
101012847
Trường tcu này nhiều sách lắm đó, sách, tạp chí springer cũng thuộc lại nhiều.

Đa số các trường chỉ register wiley interscience journals, mà kho này cũng dở, chỉ có bài từ năm 1996 đến nay. lại không cho biết cái nào được đọc cái nào không, phải mở pdf bị accessed denied mới biết, ghét, không thèm vào luôn.
Đọc wiley online books chỉ có trường sidney, nhưng account toi mất rồi. Giờ còn drexel, Dũng coi lại trang trước xem, bài của Phúc có account drexel đó. Hôm nay mình ở nhà máy, máy vi tính không lưu account.
 
Thanks Bảo,

Đã kiểm tra drexel và cho thấy nó chạy tốt.

trpng thu viện drexel dẫn đến trang http://www.environetbase.co, http://www.foodnetbase.com. , kô biết bên Bảo đã "làm lông" 2 thằng này này chưa, sách rất hay dành cho dân kỹ thuật, link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365, môi trường. Tui nhìn thì thích nhưng kô có thời gian.

ben wiley thì nặng về lý thuyết, rảnh rỗi tui sẽ vặt vài cuốn của wiley.
 
Em thấy bác Dũng có khả năng "vặt" sách rất tốt ?:o
Bác chia se kinh nghiệm cho anh em "làm thịt" với ?:arrow: ?nghe đã thấy khoái rồi ?:|
 
thật ra tui kô phải dân Ai sờ Ti ?nên kô "vặt lông" chúng nó theo kiểu công nghệ mà tui "thủ công mỹ nghệ" thôi, vặt nhiều thì có vài mẹo vặt nhỏ, tui nghĩ chắc phải hỏi Bảo xem có "bí kíp" gì hay hay để làm lông hàng loạt cho đỡ tốn công sức.
 
Sau vụ này thì anh em chẳng cần Ti Ai thì cũng nâng cấp trở thành thành viên của " Cái Bang" ?8) ?:D
?Bác Dúng cứ viết trước ! sau đó anh em ai có Kinh nghiệm viết thêm vào ...
?
@ to Bác Bảo: Lò nào đào tạo khả năng chôm chỉa của bác vậy ?
 
Trừ cái ổ Knovel bị bác Bảo nhà làm lông trụi lủi, ta kô sờ vô, chỉ còn lại vài nôi chủ yếu là wiley và CRC, một bên thiên về lý thuyết và 1 bên về kỹ thuật, bạn muốn thằng nào, chấm thử vài cuốn, ta cùng vặt.
 
Bác vặt đi ! vặt cho em 1 quyển hóa link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 lý thuyết, 1 quyển ứng dụng ?:p
Note : Bác chỉ ra từng bước cho "rùa' em theo kịp :?
 
Hehe, lò vặt lông gà knovel crc wiley springer thì mình là đầu nguồn, sau đó mới phổ biến ra chemivn rồi updatesoft, ttvnol.
Hiện nay gia tài của mình có độ 600 cuốn knovel, 5-600 cuốn wiley, 200 cuốn springer, 200 cuốn elsevier vài ngàn cuốn không phân loại lấy từ emule, với khoảng 200GB các tạp chí hóa học nhưng đối với mình sách hóa mới lông gà để vặt còn sách link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 là lông con đi theo thôi.
Mình là dân ngành ngôn ngữ tiếng Nga thời Liên Xô cũ, giờ quên ráo rồi. Sau đó có thâm niên 10 năm system programming, cũng có lúc ăn lương CIO Hàn quốc, giờ thì bỏ cả ngôn ngữ bỏ cả IT đi làm kỹ sư hóa, nhưng cũng thấy hứng thú với link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 học. Tiếc là mình không biết gì về IT trong link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 học, chứ IT trong hóa học thì mình có cả kho phần mềm mô phỏng dòng chảy, quá trình nhiệt động.
Bắt đầu nói về tool nhé :
1.- Dễ nhất nhưng ăn may là peer to peer tools :
http://www.emule-project.net/home/perl/general.cgi?l=1&rm=download
cái này là my most favorable, dùng từ khóa thích hợp thì có phim mới để xem trước khi tiệm DVD ra lò nửa tháng, microsoft, oracle, ... mới định ngày ra lò sản phẩm mới ở quý sau thì với emule mình đả có trước 3 tháng, nhạc mozart, schubert, beethoven hay mỹ tâm, gì gì cũng có thể kiếm toàn tập. Sách thì ít có tài liệu chuyên sâu mà chỉ nhiều sách giáo khoa, nhưng cũng nhiều khủng khiếp, bạn thử xem.
http://www.utorrent.com/
cái này mình cũng ít xài, các bạn xài thử để download bộ elsevier referex của trungdq bên chemivn đi, hay có thể đi kiếm bản DVD mới phát hành The Goblet of fire chẳng hạn.
2.- Đi tìm account : chuyện đã nói, nay nói thêm. KHi mới bắt đầu tìm được, do quá sướng ta thường quên mất mục tiêu ban đầu mà phiêu diêu mãi đi tìm và tìm ra một núi pasword. Thực ra nếu các password trên net mà nằm trong 1 bài viết có tuổi quá 3 tháng thì 95% là chết ngắc hết rồi. Vì vậy hãy chọn cho mình khoảng 3-4 kho cơ sở dữ liệu yêu thích rồi cứ bám vào đó mà tìm tài liệu, password. Và thường xuyên cập nhật password mới, account mới focus vào mấy kho mà mình thích.
3.- Download thủ công : nên dùng Firefox, Opera browser vì khi mình click vô pdf nó tự động save luôn đỡ mấy cái click chuột. Dĩ nhiên phải vào Tools - Options - Download - View Edit Action - PDF - Change Action - Save on my computer.
4.- Vặt lông gà công nghiệp : Phải quen chút ít với cú pháp html, javascript rồi dùng emule mà download Ofline explorer về xài thử. Nếu bạn nào hứng thú thì từ từ rồi mình sẽ nói thêm về chủ đề này, nhưng nhớ phải biết chút chút về html, javacript. Xem thêm :
http://www.ttvnol.com/kysu/686323.ttvn
 
pass,user nhiều quá nhìn phát thèm,thi tốt nghiệp xong em sẽ vừa ăn mỳ ăn liền vừa maratong với pass,user.Đồ chùa xài miễn phí,có hư trụ trì chịu,xập chùa trụ trì xây.
 

Similar threads

Facebook

Top