What's new

Đột biến tiền phôi là loại đột biến?

jd3t2qh36r

New member
#1
Đột biến tiền phôi là loại đột biến:
A xảy ra trong quá trình thụ tinh tạo hợp tử
B xảy ra trong quá trình phân hóa các bộ phận của phôi
C xảy ra trong các lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử ( gd từ 2-8 tế bào)
D cả a,b,c đều đúng
Tks! (y)
 

jd3t2qh36r

New member
Loại đột biến nào sau đây di truyền qua sinh sản sinh dưỡng?
A đột biến giao tử
B đột biến tiền phôi
C đột biến xô ma
D cả 3 loại đột biến trên
 

tungpro

Member
Đột biến tiền phôi là loại đột biến:
A xảy ra trong quá trình thụ tinh tạo hợp tử
B xảy ra trong quá trình phân hóa các bộ phận của phôi
C xảy ra trong các lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử ( gd từ 2-8 tế bào)
D cả a,b,c đều đúng
Tks! (y)
Phân tích: "tiền phôi"
Phôi là hợp tử phát triển thành
Tiền phôi là giai đoạn đầu của phôi mà giai đoạn đầu là quá trình nguyên phân

Đột biến ở câu A là đột biến giao tử
Đột biến ở câu B có thể là đột biến xôma
 

tungpro

Member
Loại đột biến nào sau đây di truyền qua sinh sản sinh dưỡng?
A đột biến giao tử
B đột biến tiền phôi
C đột biến xô ma
D cả 3 loại đột biến trên
Đột biến giao tử chỉ xảy ra ở sinh dục
Đột biến tiền phôi xảy ra ở sinh sản hữu tính và vô tính

 

pdn

Pham Duy Nghia
của bạn là sai

Loại đột biến nào sau đây di truyền qua sinh sản sinh dưỡng?
A đột biến giao tử
B đột biến tiền phôi
C đột biến xô ma
D cả 3 loại đột biến trên
Đột biến giao tử chỉ xảy ra ở sinh dục
Đột biến tiền phôi xảy ra ở sinh sản hữu tính và vô tính

Theo quan điểm trên thì đã có 2 đáp án đúng là B và C.Điều đó chứng tỏ nhận định Đột biến giao tử chỉ xảy ra ở sinh dục của bạn là sai và đáp án D mới chính xác.
 

vinhancl

New member
Theo quan điểm trên thì đã có 2 đáp án đúng là B và C.Điều đó chứng tỏ nhận định Đột biến giao tử chỉ xảy ra ở sinh dục của bạn là sai và đáp án D mới chính xác.
"đột biến giao tử chỉ xảy ra ở sinh dục" là đúng chứ không sai đâu bạn ạ. Chỉ là nó có thể di truyền bằng cả hình thức sinh dưỡng nữa bạn . :)
 

dungpro80

New member
Phân tích: "tiền phôi"
Phôi là hợp tử phát triển thành
Tiền phôi là giai đoạn đầu của phôi mà giai đoạn đầu là quá trình nguyên phân

Đột biến ở câu A là đột biến giao tử
Đột biến ở câu B có thể là đột biến xôma
______________________________________________________
 

Facebook

Top