New profile posts

Dạ em có seach rồi ạ! Nhưng chỉ tìm thấy giải thích phần đa bội,( nhưng em vẫn chưa hiểu lắm) . Còn câu lệch bội thì em tìm không thấy nên em hỏi luôn 2 cái ạ!
Mấy câu này em đã tìm được đáp án chưa. Đợt vừa rồi anh hơi bận nên ko trả lời được.
Lân trước em ghi nhầm và thiếu, để giờ e ghi lại:
Xét n gen với số alen của mỗi gen lần lượt là m1,m2,m3,...(các gen này cùng nằm trên một NST)
(mC2 x m1C2 x m2C2 x... ) x 2^(n-1)
Áp dụng tính bài của anh: 3C2x3C2x2^(2-1)=18
Top